Search

Exhibition - 2023

 Визуелна aртикулација

 Национална галерија "Чифте Амам" - Скопје

2023

 

 

 

Изложбата

 

      Изложбата наречена “Визуелна Артикулација” содржи 32 “Артокени” и 13 слики во масло и акрлилик на платно, голем формат. Тие пулсираат различно, а сепак се испреплетени, градејќи еден сензуален простор на можности. Плетенка на мистичното и концептуалното.

 

 

 

Артокени      Првиот цртеж Артокен настана кога сакав да го нацртам зајдисонцето во само неклоку линии, едноставно и препознатливо. Овие цртежи ги нареков Артокени или „Artokens” кованица која јас ја комбинирав од зборовите „Арт” (уметност) и „Токен” (знак, симбол,подарок).Делата преставуваат еден визуелен речник на разни емоции, карактери, природни појави, секојдневни и несекојдневни настани. Секој Артокен претставува одреден збор, стилизиран преку неколку основни и едноставни геометриски слики како круг, триаголник, права линија и шестоаголник кои создаваат една минималистичка естетика. Цртежите се  симболи, знаковен јазик, прецизна геометрија во функција на едно ново писмо, тие се поединечни, еден симбол, еден збор, една мисла. Артокените се повеќеслојни и даваат длабочина на значењето во едно уметничко дело. Предизвикуваат емоции, создаваат атмосфера и апстрактен  концепт.

 

 

 


Сликите

 

     

Сликата ја градам како психилошки сензуален простор каде што процесот на сликање влијае врз еволуцијата на сликата. Во моите слики, позадината која е еден вид мемориска архива, живее во преден план; преточена во ликот, тие се едно. Eдното без другото немаат смисла. Ликот е само дел од целата слика, тој е битен онолку колку што е битна и позадината, се градат и надополнуваат симбиотички. Погледот често е фокусот на моите дела, кој за разлика од цела композиција која е аморфна, точен е, стегнат, оформен и чист како река, и служи како столб за балансирање на сликата. Ликовите содржат сопствена мистична приказна креирана од восприемачот, каде што Артокенот и неговото значење му даваат една одредена дополнителна содржина со која таа приказна добива една поконретна насoka.

 Епилог

   Секој од нас во себе има мистичен центар околу кој се се врти. Овој мистичен вртлог дава насока и единство на нашите мислии и дејствија

 

 

 

Visual articulation

National Gallery "Chifte Amam' - Skopje

 

 

Exhibition

The exhibition titled "Visual Articulation" consists of 32 "Artokens" and 13 oil and acrylic paintings on canvas, in a large format. They pulsate differently, yet they are intertwined, creating a sensual space of possibilities. It's a tapestry of the mystical and the conceptual.

 

Artokens

 

The first Artoken drawing came to be when I wanted to depict the sunset in just a few lines, simple and recognizable. I named these drawings Artokens, a coinage I combined from the words "Art" and "Token." The artworks represent a visual dictionary of various emotions, characters, natural phenomena, everyday and extraordinary events. Each Artoken represents a specific word, stylized through a few basic and simple geometric shapes such as a circle, triangle, straight line, and hexagon, creating a minimalist aesthetic. The drawings are symbols, a language of signs, precise geometry serving as a new script. They are individual, one symbol, one word, one thought. Artokens are multilayered, providing depth of meaning in an artistic piece. They evoke emotions, create atmosphere, and abstract concepts.

Paintings

I construct the painting as a psychologically sensual space where the process of painting influences the evolution of the artwork. In my paintings, the background, which is a kind of memory archive, exists in the foreground; fused into the figure, they merge as one. One without the other doesn't make sense. The figure is just a part of the whole painting, it is as important as the background, they build and complement each other symbiotically. The focus of my works is often the gaze, which, unlike the overall composition that is amorphous, is precise, tight, formed, and clear like a river, serving as a pillar for balancing the painting. The figures contain their own mystical narrative created by the viewer, where the  and its meaning provide a specific additional content through which that narrative gains a more concrete direction.

Epilogue

Each of us has a mystical center around which everything revolves. This mystical vortex gives direction and unity to our thoughts and actions.

 

 

 

 

 

Filters
Sort
display